Biznesdәki uğurun danılmaz vә inkaredilmәz 100 qanunu…

İstәr biznesdә, istәr insan hәyatında, insanlar arasında münasibәtdә 100 qanunu var. Bu qanunları bilib, nәzәrә almaqla, 100% uğur әldә etmәk mümkündür. Hәr bir uğuru öncәdәn görmәk olar. Bu uğurun 100 qanunu aşağıdakılardır: İlk beş qanun hәyat qanunudur: Sәbәb vә nәticә; İnam; Gözlәnti; Cәlbetmә; Cavab vermәk. Uğur qanunları: Nәzarәt; Tәsadüf; Cavabdehlik; İstiqamәt; Kompensasiya; Xidmәt; Tәtbiq edilәnПродолжить чтение «Biznesdәki uğurun danılmaz vә inkaredilmәz 100 qanunu…»

Ваша оценка:

Profaylinq

Profaylinq — qanunsuz hәrәkәtlәrin qarşısının alınması üsullarından ibarәt bir sahәdir. Profil sözündәn götürülmüş vә xarici görünüş, verbal vә qeyri-verbal davranışın tәhlili әsasında insan profilinin psixoloji metodlarla dәyәrlәndirilmәsidir. İnsanın xarakterinә (insanın daxili vә xaricindә baş verәnlәrә qarşı münasibәti) uyğun psixoloji dildә danışır. İnsanın xarakteri 3 amilin tәsiri ilә formalaşır vә gizli vә ya açıq şәkildә özünüПродолжить чтение «Profaylinq»

Ваша оценка: