Biznesdәki uğurun danılmaz vә inkaredilmәz 100 qanunu…

İstәr biznesdә, istәr insan hәyatında, insanlar arasında münasibәtdә 100 qanunu var. Bu qanunları bilib, nәzәrә almaqla, 100% uğur әldә etmәk mümkündür.

Hәr bir uğuru öncәdәn görmәk olar.

Bu uğurun 100 qanunu aşağıdakılardır:

İlk beş qanun hәyat qanunudur:

 1. Sәbәb vә nәticә;
 2. İnam;

 3. Gözlәnti;

 4. Cәlbetmә;

 5. Cavab vermәk.

Uğur qanunları:

 1. Nәzarәt;
 • Tәsadüf;

 • Cavabdehlik;

 • İstiqamәt;

 • Kompensasiya;

 • Xidmәt;

 • Tәtbiq edilәn cәhd vә sәylәr;

 • Artıq kompensasiya;

 • Hazırlıq;

 • Güclәndirilmiş sәmәrә;

 • Qәrar;

 • Yaradıcılıq;

 • Elastiklik;

 • İnadkarlıq.

 • Biznes qanunları:

  1. Mәram;
 • Tәşkilatçılıq;

 • İnsan vә müştәri mәmnuniyyәti;

 • İnsan vә müştәri;

 • Keyfiyyәt;

 • Köhnәlik;

 • İnnovasiya;

 • Böhran uğur amili;

 • Market vә bazar;

 • İxtisaslaşma;

 • Ayırdetmә;

 • Seqment;

 • Konsentrasiya vә diqqәt;

 • Mükәmmәllik.

 • Liderlik qanunları:

  1. Dürüstlük;
 • Cәsarәt;

 • Reallıq;

 • Güc;

 • Ambisiya;

 • Optimizm;

 • Hәssaslıq;

 • Möhkәmlik;

 • Müstәqillik;

 • Emosional yetkinlik;

 • Yüksәk icraçılıq;

 • Uzaqgörәnlik;

 • Pul qanunları:

  1.Bәrәkәt;

  1. Mübadilә;
 • Kapital;

 • Zaman perspektivi;

 • Qәnaәt;

 • Konservasiya;

 • Parkinson;

 • Üçlәr;

 • Sәrmayә;

 • Qarşılıqlı faiz vә ya borclar;

 • Toplanma;

 • Cәzbetmә;

 • Sürәtlәnmәni sürәtlәndirmәk vә hipersürәt.

 • Satış qanunları:

  1. Satış;
 • Müәyyәnlәşdirmә;

 • Ehtiyac;

 • Problem;

 • İnandırmaq;

 • Tәhlükәsizlik;

 • Risk;

 • Etibar;

 • Münasibәt;

 • Dostluq;

 • Yerlәşdirmә;

 • Perspektiv;

 • Öncәdәn planlaşdırma;

 • Yalan motivasiya.

 • Danışıqaparma qanunları:

  1. Universallıq;
 • Gәlәcәk;

 • Qәlәbә vә ya heç nә;

 • Hüdudsuz imkanlar;

 • Dördlәr qanunu;

 • Vaxt;

 • Şәrtlәr;

 • Öncәdәn hissetmә;

 • Sәlahiyyәt;

 • Әks düşüncә;

 • Daha nәhәng güc;

 • Arzu;

 • Qarşılıq;

 • Çıxıb getmәk;

 • Yekunlaşdırmaq.

 • Vaxtın idarә edilmәsi qanunları:

  1. Aydınlıq;
 • Üstünlüklәr;

 • İkinci dәrәcәlilәr;

 • Әn dәyәrli mülkiyyәt;

 • Planlaşdırma;

 • Mükafat;

 • Ardıcıllıq;

 • Ling;

 • Vaxtın izlәnmәsi;

 • Tәcrübә;

 • Zaman tәzyiqi;

 • Tәk-tәk hәll etmәk;

 • Sәriştә.

 • Mәnbә: Brayan Treysi «Uğurun 100 qanunu»

  Опубликовано Günel Fərhadqızı (Gunel Farkhad Emin)

  Maliyyəçi/risk/sərmayə/ÇPL-TMM/FATCA/CRS meneceri/təlimçi/blogçu/publisist. Вы потеряете меня, лишь тогда когда я умру.

  %d такие блоггеры, как: