Kütlә küt olarsa…

​Küt kütlә psixologiyası necә formalaşır? Bir, iki nәfәr küt, savadsız, nadan özünü ağıllı vә bilikli göstәrib, insanların tәhtәlşüuruna yalanını yeridir, beynini yuyur, maariflәnmәmiş kütlә isә onları doğru, haqq davamçıları kimi qәbul edir. Şәbәkә marketinqi prinsipi ilә hәrәsi 3 nәfәr üzәrindә işlәyir, özü dә tәhrif edilmiş şәkildә.  Ölkәmizdә din anlayışı da küt insanlara xas biliklәr әsasәnПродолжить чтение «Kütlә küt olarsa…»

Ваша оценка:

Ağlaram yerinә millәtim…

Sәn ağlama, sil göz yaşını, ya da ki, boğ, ağla içindә… Qoy yerinә mәn ağlayım, hönkürtüylә, hayqırtıyla, için-için, boğulum göz yaşlarımda… Ağlayım, hündürmәrtәbәli binaların boş qalmış, işıqları sönmüş mәnzillәrә baxaraq… Bir zaman onun yerindә vardı insanlarla dolu mәnzillәr, 4-5 mәrtәbәli binalar… Ağlayım, manatın ölmüş, üzәn cәsәdinә… Ağlayım, gündәn günә, göz önündә qalxan qiymәtlәrә… Ağlayım, sayıПродолжить чтение «Ağlaram yerinә millәtim…»

Ваша оценка: