Kapitalizmin əsası

Kapitalizmin əsasını vaxt, pul, insan kapitalı təşkil edir. Bunun üçün insanda riyazi təfəkkür və məntiqi təhlil etmə qabiliyyəti olmalıdır.

Kapitalizmdə insanlara tələb rasional və praktik olmasıdır.

Kapitalizm kapitalın səviyyəsindən asılı olaraq insanları təsnifatlaşdırılır.